A Jenei Tibor Alapítvány képességfejlesztő tanoda programja Kincsesbányán

A Jenei Tibor Alapítvány 2017. január 2-án indította el képességfejlesztő tanoda programját Kincsesbányán, Kincses Tanoda néven, mely pályázati projekt az Európai Unió finanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programon (EFOP) belül, az Iskola utca 1. szám alatt.

A pályázat azonosítószáma: EFOP-3.3.1-15-2015-00294
Támogatás mértéke: 100%
Megítélt támogatás: 29 991 101 Ft
A projekt fizikai befejezése: 2019.01.01.

A projekt ismertetése
Tanodánk fő szerepe, hogy az iskola feladatait kiegészítse, támogassa, feladatainak elvégzését megkönnyítse. Tanodánk az iskolától eltérő pedagógus-diák viszonyból kilépve egyenrangú partnerként (ennek határait lefektetve) szeretne hozzáállni a bevonni kívánt gyerekekhez. Innovatív pedagógiai módszerek (élménypedagógia, drámapedagógia, tanulásmódszertan stb.), informális szerepek, elfogadó és befogadó, érdeklődés központú fejlesztést szeretne megvalósítani. Bízunk abban, hogy annak a szándéka, hogy megérteni akarjuk a gyerekek viselkedési problémáit és elfogadjuk őket, ez hozzásegít minket ahhoz, hogy a tanuláshoz való viszonyukban, a jövőképükben és célkitűzéseikben előremutató változást érjünk el. A fejlesztés során az alacsony önértékelésüket szeretnénk kibillenteni jelenlegi állapotából, a helyes mederbe terelni és megerősíteni, ezt többek között úgy tervezzük elérni, hogy az egyéni szükségletekre, személyiségjegyekre koncentrálunk, a környezeti adottságokból indulunk ki. Tanodánk feladatának érzi, hogy elősegítse a képzett és tapasztalt pedagógus utánpótlást, ezért gyakorló helyet biztosítunk számukra a projekt megvalósítása során.

Tanodánk közvetlen célcsoportja a Hátrányos helyzetű, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőtanulók (általános iskola alsó és felső tagozatos tanulói vagy középfokú iskola tanulói)
Alapítványunk eddigi munkája során is támogatta a hátrányos helyzetű és roma fiatalokat, így a tanoda projekt abszolút illeszkedik a profilunkba. Célunk, hogy a bevont gyermekek az élethosszig tartó tanulás szellemében, tovább tanuljanak, szakmát vagy érettségit szerezzenek, és ne váljanak évismétlővé vagy iskola elhagyóvá, így hosszú távon csökkentsük a munkanélküliség veszélyét. A célokat a felhívás iránymutatása szerint komplex személyiségfejlesztést, életpálya-építést nem formális, informális kertek között a bevont tanulók helyi és egyéni szükségleteihez illeszkedve valósítjuk meg. A projekt szakmai megvalósítói főként a településről vagy a környező településről kerültek kiválasztásra, így ismerik a helyi sajátosságokat és a gyerekek helyzetét, megküzdési helyzeteiket. Tanoda programunkat, úgy állítjuk össze, hogy az összhangban legyen a köznevelési feladatokkal, az iskolai időn túl tervezzük a programjainkat a gyerekek számára. Extrakurrikuláris tevékenységünkkel szeretnénk előmozdítani az iskolai sikerességet.

Tanodánk közvetett célcsoportja a Tanoda programba bevont tanulók szülei, családtagjai és a köznevelésben résztvevő nem hátrányos helyzetű tanulók. A projekt akkor lehet igazán sikeres, ha a közvetett célcsoportot bevonjuk tevékenységeinkben. A szülők aktivitása sorsdöntő a projekt sikerességében, ezért célunk, hogy minél inkább szeretnék megkönnyíteni a bevont gyerekek és családtagjaik számára, hogy részt tudjanak venni a tanoda által kínált lehetőségekben, programokban. A család és a kortársak jelenléte kiemelten fontos az integrálás, példamutatás és a közösségépítés szempontjából. Tanodánk a közvetett célcsoport számára is pozitív mintát tud mutatni, ami által fejlődik Kincsesbánya közössége és összetartó ereje.

Tevékenységek
Szülőkkel való aktív kapcsolattartás: Családi nap és családlátogatás
A szülőkkel való együttműködést többek között nyitott tanodai programokon, családlátogatásokon (1 alkalommal), családi napok (4 alkalom) szervezése által valósítjuk meg. Amennyiben a lehetőség adott, elektronikus levelezés formájában, telefonos kapcsolat, az iskolai hirdetőfalon, a projekt honlapja által szeretnék megvalósítani.

Fejlesztő tevékenységek megvalósítása: szövegértési képesség fejlesztése, matematikai alapműveletek elsajátításának fejlesztése, idegen nyelvi képességek fejlesztése
A szövegértés és a matematikai műveletek kompetenciák elengedhetetlen alap készségek, amelyek más tárgyak esetében is fontos szerepet töltenek be, hogy az adott témát, feladatot tudjuk értelmezni és megoldani. Az iskolai tananyag figyelembe vételével és a gyermek képességeihez mérten határozzuk meg a fejlesztések ütemét és irányát. Idegen nyelvi képességek fejlesztése: A gyerekek jövője szempontjából kulcsfontosságú képességnek tartjuk, ezért választottuk plusz tevékenységként. Szeretnénk játékos módszerekkel, élményeken keresztül megszerettetni a nyelvtanulást a gyerekekkel. Az idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen a 21. sz.- ban. (Hetente minimum 1x tervezzük, de amennyiben a gyerekek igényei úgy kívánják, hetente több alkalommal is sort kerítünk rá.)

Pályaválasztással kapcsolatos ismeretek bővítése, tájékoztató rendezvények 4 alkalommal
Nyitott tanodai program keretében valósítjuk meg ahova, sok szeretettel várjuk a bevont tanulók családtagjait valamint a nem hátrányos helyzetű gyerekeket is. Azt tervezzük, hogy a rendezvényre szakmák képviselőit hívjuk meg többek között a segítő szakmák, pénzügyi, agrár, mezőgazdasági, kereskedelmi stb. területről. Választásunkat alapvetően az fogja meghatározni, hogy a bevont tanulókat mely területek érdeklik, valamint mely területek lehetnek a jövőjük szempontjából relevánsak. Pályaválasztással kapcsolatos ismeretek bővítése keretében tájékoztató rendezvényeket valósítunk meg a gyerekek és szülők részére 4 alkalommal 30 fő számára.

Pályaválasztással kapcsolatos ismeretek bővítése, céglátogatás
A pályaválasztással kapcsolatos ismeretek bővítése keretében céglátogatást tervezünk, hogy a bevont tanulóknak személyes tapasztalata legyen arról, hogy hogyan is működik egy cég, munkaszervezet, hogy kinek mi a feladata, ki miért vállal felelősséget, mi mindent kell a munkaszervezet tagjainak azért tenni, hogy minden gördülékenyen menjen a munkában és hibamentesen tudjanak dolgozni. Pályaválasztással kapcsolatos ismeretek bővítése érdekében a gyerekek 3 alkalommal, alkalmanként 10 fő részvételével céglátogatáson vehetnek részt.

Középfokú (elsősorban érettségit adó) és felsőfokú oktatási intézmények, roma szakkollégiumok, lehetséges foglalkoztatók látogatása, velük való kapcsolatfelvétel
Pályaválasztási tájékoztatókat tervezünk szervezni meghívott közép és felsőfokú képző intézmények bevonásával a tanulók és a szülők részére egyaránt. Tervezzük, hogy nyílt napokon veszünk részt, hogy tisztában legyünk a lehetőségekkel. A tájékoztatókra külön költséget nem tervezünk, a feladatokat a szakmai megvalósítók látják el, a költségük a havi bérükben jelenik meg.

Szerepmodellek bemutatása, bevonása, rendezvény 4 alkalommal
A tevékenység a pozitív jövőkép kialakításában is szerepet játszik. A szerepmodelleket a gyerekek megkérdezése alapján fogjuk meghívni, szem előtt fogjuk tartani azt is, hogy a szakmai megvalósítók szerint kik lehetnek azok a személyek a sport, tudományok, művészetek, munka területéről. Fő célunk, hogy személyekkel találkozzanak, barátkozzanak össze, akik életéből erőt meríthetnek, akivel könnyen azonosulnak. A találkozót interaktív formában tervezzük megvalósítani, szeretnénk, ha a gyerekek beszélgethetnének a meghívottakkal. Szerepmodellek bemutatása, bevonása alaptevékenység keretében rendezvényeket szervezünk 4 alkalommal 20 fő számára.

Pályaorientációt, karriertervezést segítő partnerekkel, munkaerő-piaci szereplőkkel szervezett programok, rendezvény 4 alkalommal
Pályaorientációt, karriertervezést segítő partnerekkel, munkaerő-piaci szereplőkkel szervezett programok keretében rendezvényt szervezünk. A rendezvényre karrier tanácsadót hívunk és konzultációs lehetőséget is biztosítunk. A gyerekek megismerhetik az NFSZ tevékenységeit.

Szülők és tanulók tájékoztatása, szülői fórum, tájékoztatók szervezése 2 alakalommal
Szülők és tanulók tájékoztatása az iskolarendszer fordulópontjairól, a továbbtanuláshoz kapcsolódó döntési lehetőségekről és annak következményeiről, a (tovább) tanulás megtérülő jellegének tudatosítása Szülők és tanulók tájékoztatása az iskolarendszerek fordulópontjairól alaptevékenység keretében szülői fórumot, tájékoztató rendezvényt szervezünk 4 alkalommal 25 fő számára 2 órában.

Szabadidős tevékenységek – Rendezvények
8 alkalommal egészséges életmóddal, táplálkozással, egészségnap és galéria jellegű rendezvények, szabadidős tevékenységek keretében szeretnénk kompenzálni a szociális hátrányokkal küzdő gyerekeket. Egészséges életmóddal összefüggő fél napos rendezvény megvalósítása 2. alkalommal, egészséges táplálkozással kapcsolatos fél napos rendezvény megvalósítása, hátrányos helyzetű gyermekek alkotásaiból (fotó, rajz, kézműves alkotásokból) galéria jellegű fél napos rendezvény megvalósítása 1 alkalommal, fél napos egészségnap megvalósítása a Sport és testmozgás jegyében 2 alkalommal, fél napos egészségnap megvalósítása a lelki egyensúly jegyében 2 alkalommal

Szabadidős tevékenység a hagyományőrzés jegyében 2 alkalommal
Szabadidős tevékenységek keretében 2 alkalommal hagyományőrzéssel kapcsolatos szabadidős programot szeretnénk megvalósítani. A megvalósításra külön költséget nem terveztünk, a megvalósítás árát a szakmai megvalósítók bérébe kalkuláltuk bele.

Kirándulás a városhatáron kívül 2 alkalommal járásban 1 alkalommal
Városhatáron kívüli szabadidős programot, kirándulást tervezünk két alkalommal, egy alkalommal pedig a Móri járásban zárt tanodai program keretében a bevont tanulók számára. Úgy gondoljuk, hogy a gyerekek számára a városhatáron kívül szerzett élmények olyan új impulzusokat adnak, amely által jobban megszeretik a tanoda közösségét és összetartóbbak lesznek. Szabadidős tevékenységet három alkalommal szervezünk település határon túl, 20 fő számára 4 órában.

Hálózatosodás, kapacitásfejlesztés
Kapcsolattartás, együttműködés a tanoda programot megvalósított/megvalósító szervezetekkel (pl. tanodák közötti szakmai műhelyek szervezése, bevált gyakorlatok megosztása, konferencia szervezése) – a projekt megvalósításának ideje alatt legalább két különböző tanodával való dokumentált együttműködés) A kapcsolatfelvételt összesen 4 alkalommal 10 fő számára 4 órában workshopot, szakmai műhelyt, konferencia, jó gyakorlat megosztása (konzultáció) rendezvények keretében szeretnék megvalósítani. A szakmai megvalósítók közül 3-an hospitálni fognak 1 alkalommal 2 órában. Fontos számunkra, hogy megoszthassuk tapasztalatainkat más tanodával, hogy képet kapjunk arról, hogy a többi tanodának milyen meglátásai vannak, a felmerülő problémákat hogyan oldják meg stb.

Képzések a megvalósítóknak
A tanoda programban résztvevő pedagógusok, további szakmai megvalósítók személyiségének karbantartása, ennek érdekében felkészítésük és szupervízióban, tréningeken, képzésekben való részvételük biztosítása. Célunk az volt, hogy olyan akkreditált képzéseken vegyünk részt, amelyek szorosan kapcsolódnak a tanoda projekthez, hogy a tanultakat már egyből alkalmazni tudjuk a gyakorlatban. A projekt során konfliktus kezelési ismeretek (30 óra) és tanulási és magatartási problémák hatékony kezelése (30 óra) tréningen szeretnénk részt venni. A képzéseket képzésszervező cég bevonásával szeretnék megvalósítani.

 

#efop331 cikkek, beszámolók, kapcsolódó:

Facebook:

Szólj hozzá!

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

Megszakítás
Read previous post:
A Jenei Tibor Alapítvány képességfejlesztő tanoda programja Kisszálláson

A Jenei Tibor Alapítvány 2017. január 2-án indította el képességfejlesztő tanoda programját Kisszálláson, Tanoda FC Kisszállás néven, mely pályázati projekt az...

Close