Tevékenységek

Családi napok
A szülők közvetlen és közvetett jelenléte a projekt során meghatározó a jó eredmények elérésében. Minden tőlünk telhetőt szeretnénk megtenni azért, hogy az aktív részvételt megkönnyítsük a szülők számára. Célunk, hogy az alacsonyan képzett szülőket gyermekeik nevelésének részesévé tegyük, hogy a szülők átérezzék saját felelősségüket abban, hogy miként teljesítenek gyermekeik az iskolában. További célunk, annak az erősítése, hogy az iskola és a szülő szorosan együttműködjön a gyermekek nevelésében és oktatásában. Családi napot tervezünk a 24 hónap alatt 4 alkalommal, terveink szerint félévenként, annak érdekében, hogy erős és összetartó közösséget építsünk a szülők között, a szülők és a tanoda között.

Családlátogatás
A fejlesztések sikerességéhez, az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez fontos információs forrás a szülők. A megfelelő módszerek kiválasztásánál szempont, hogy a gyermekeket a saját életterükben is láthassuk, hogy milyen körülmények között, milyen légkörben tanulnak, hogy megismerjük a családot és ezeknek a szempontoknak a figyelembe vételével határozzuk meg vagy változtassunk a fejlesztési irányokon. A családlátogatások során a projekt előrehaladtával hasznos tanácsokat, javaslatokat tehetünk, hogy a szülők hogyan tehetik alkalmasabbá az otthoni környezetet a tanuláshoz. A családlátogatás további célja, hogy egy bizonyos mértékben megkönnyítsük a szülők számára, hogy aktívan részt vegyenek a projekt megvalósításában. A látogatás a kölcsönös bizalom megteremtésének az alappillére, szeretnénk, ha minden családot megtudnánk látogatni már a projekt első negyedévében. A szakmai megvalósítók 30 családot fognak meglátogatni 24 hónap alatt 1 alkalommal a szülőkkel való aktív kapcsolattartás.

Tájékoztatás nyújtása a hátrányos helyzetű tanulók számára kialakított támogatási rendszerekről, felhívásokról
Fórum, rendezvény keretében szeretnénk biztosítani a tájékoztatást a lehetséges támogatási rendszerekről. A projekt során aktív kapcsolatot szeretnénk ápolni az önkormányzattal, köznevelési intézményekkel, civil szervezetekkel, szociális hálózattal, hogy minden lehetőséget továbbítani tudjunk a hátrányos helyzetű gyermekek számára. Fórum, rendezvény szervezésén kívül a lehetőségekről a projekt honlapján folyamatos tájékoztatást nyújtunk, valamint azt is tervezzük, hogy az iskola honlapján és a tájékoztató platformjain is hírt adunk a lehetőségekről. Tájékoztatás nyújtása a hátrányú helyzetű tanulók számára kialakított támogatási rendszerekről, felhívásokról, fórum keretében 4 alkalommal, 20 fő számára

Együttműködés a bemeneti mérések elvégzése, kiértékelése érdekében a Türr István Képző és Kutató intézettel
A TKKI-val együttműködünk és biztosítjuk számára a szükséges információkat, adatokat. Vállaljuk, hogy a bemeneti, kimeneti méréseink kiterjednek a felhívás szerint is meghatározott területekre: szociális kompetencia, matematika-logika, szövegértés, tanulási módszertan, szociális kompetencia, tanult idegen nyelv, IKT kompetenciák. Vállaljuk, hogy a bemeneti méréseket a tanuló szülője/törvényes képviselője között létrejött szerződés aláírását követő két hónapon belül elvégezzük és kiértékeljük. Köztes mérést tervezünk végezni hathavonta. A kimeneti méréseket legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig, de terveink szerint a projekt fizikai befejezését megelőző félév vége előtt egy hónappal megvalósítjuk.

Szövegértési képesség és a matematikai alapműveletek elsajátításának fejlesztése
Hetente minimum 1x tervezzük, de amennyiben a gyerekek igényei úgy kívánják, hetente több alkalommal is sort kerítünk rá. A szövegértés és a matematikai műveletek kompetenciák elengedhetetlen alap készségek, amelyek más tárgyak esetében is fontos szerepet töltenek be, hogy az adott témát, feladatot tudjuk értelmezni és megoldani. Az iskolai tananyag figyelembe vételével és a gyermek képességeihez mérten határozzuk meg a fejlesztések ütemét és irányát.

Szociális kompetenciák fejlesztése

Tanodánknak nagy a szocializációs szerepe, felelőssége. Befogadó, elfogadó és oda figyelő légkör megteremtésével, továbbá a tanoda projekt keretein belül szervezett programok által tudjuk megvalósítani a megfelelő közeget a szociális kompetencia fejlesztésére. Szociális kompetencia fejlesztésében a szakmai vezetőknek és a mentornak nagy szerepe van. A tanoda minden mozzanatában meg kell jelennie a szociális kompetenciák fejlesztésének a gyermekekkel való beszélgetésekben, a közös tanulási folyamatban, a közösségi rendezvényeken stb.. Természetesen vannak olyan foglalkozások és rendezvények, amikor a szociális kompetencia fejlesztése, a közösségfejlesztés fókuszáltabb figyelmet kap ilyenek például a társasjáték – pedagógiai foglalkozások, portfoglalkozások, élménypedagógiai foglalkozások, családi napok stb. A fejlesztések során figyelmet fordítunk, hogy a gyerekek dolgozzanak együtt közös projekteken csoportban, megismerjék az együttműködés lényegét, párban beszélgessenek a viselkedés ok-okozati összefüggéseiről, szabályokról, különböző kultúrák viszonyáról. Szeretnénk, ha mintát kapnának és személyes tapasztalás által megismerkednének az empátiával, toleranciával, konfliktuskezeléssel, döntések meghozatalával, önérvényesítés eszközeivel, a manipulációval (felismerés szempontjából) stb. A fejlesztés során szeretnénk feltárni a berögződött rossz családi mintákat, ez esetben a szülőket is szeretnék majd valamilyen módon bevonni.

Az önálló tanulás képességének kialakítása

A tanulás hatékonyságát befolyásolja a testi (egészség, fittség, éhség), lelki (stressz, depresszió, szorongás stb.), szellemi (nyitottság) állapot, valamint az a gyermeket körülvevő külső környezet (fény, hőmérséklet, zaj szint, kényelem stb.). A gyermekek fejlesztéséhez a tanoda képes biztosítani a megfelelő környeztet, eszközöket. A tanoda szakmai megvalósítói kommunikációjukban, a fejlesztési terv elemeiben, a különböző rendezvények szervezése által minden tőle telhetőt meg fog tenni, hogy hatással legyen a bevont gyermekek testi, lelki, szellemi állapotára, hogy helyzetükhöz és képességeikhez mérten optimális terhelés mellett a maximumot hozhassák ki magukból. A tevékenység keretében a gyermekek olyan technikákat és módszereket tanulhatnak, amelyek által megtanulhatják, hogy testi, lelki, szellemi szükségleteik figyelembe vételével milyen módszerek által tanulhatnak hatékonyan. Szeretnénk megértetni a gyerekekkel, hogy nem vagyunk egyformák, más ritmusban és más módszerekkel tudunk jól tanulni. Fontos, hogy a gyerekek megértsék, a különböző módszerek elsajátításával és megfelelő időráfordítással sikeresek lehetnek a tanulásban. A fejlesztés által a gyerekek elsajátíthatják a tanulástervezést, önreflexiót, kritikai gondolkodást, célok önálló megfogalmazását, egyéni tanulási sajátosságok feltérképezését különböző módszerek alkalmazását, a tanulást támogató eszközök használatát. A szakmai megvalósítók a folyamat közben konstruktív, előremutató visszajelzést adnak a gyermekeknek az előrehaladásukról. A gyermekeknek a saját előrehaladásukról is be kell számolniuk társaiknak és a szakmai megvalósítóknak is egyaránt. Az élmények, tapasztaltok megosztása ösztönzőleg hat, erősíti a felelősség vállalást és a közösségi összetartozást, a bizalom kialakítását, egymás támogatását

Tanoda programban résztvevő tanulók mentorálása

A projekt ideje alatt a szakmai mentori rendszert működtetünk, a bevont gyermekek egyéni igényeinek figyelembe vételével. A mentorok egyéni bánásmóddal, a gyermek egyéni igényeire, szükségleteire fókuszálva támogatják, értékelik a gyermeket. Fontosnak tartjuk, hogy a mentorokhoz olyan gyermekek kerüljenek, akikkel kölcsönösen szimpatizálnak, így a gyerekekkel könnyebb kialakítani a bizalmi viszonyt, nyitottabbakká válnak az új ismeretek befogadására. A mentor ösztönzi a gyermeket, hogy fedezze fel, fordítson kellő figyelmet képességeinek feltárásra, terelgeti, hogy meglátása szerint milyen irányba kellene fordítania figyelmét, a mentor segít átlendülni a tanulási folyamat holtpontjain, meghallgatja problémáit, gondolatait, segíti a közösségbe való beilleszkedését, példát mutat, követendő mintát mutat jelenlétével. A mentor a gyermek szüleivel, tanáraival is folyamatosan tartja a kapcsolatot, beszámol a változásokról, a jelenlegi helyzetről, tervekről, célokról.

A tanulók önismeretének, pozitív jövõképének fejlesztése (pl. drámapedagógiai foglalkozás, mentálhigiénés szakember alkalmazása)

Önismeretre minden tevékenységhez szükség van, a gyermekeknek tisztában kell lenniük egyéni képességeikkel és szükségleteikkel ahhoz, hogy harmóniában legyenek önmagukkal, hogy képessé váljanak az önérvényesítésre, hogy tudják mi az, ami nekik jó, amire igazán szükségük van. Önismeretre van szükség a hatékony tanuláshoz, a gyermeknek tudnia kell magáról, hogy milyen hosszan képes egy dologra figyelni, ha már ennek tudatában van, akkor lesz képes további elérhető célokat meghatározni önmaga számára, ez a sikerélmények növelésében is fontos tényező. Önismeret által válunk képessé megérteni, elfogadni másokat, szeretnénk, ha a csoportos és egyéni foglalkozások keretében a gyermekek beszélnének önmagukról és társas élményeikről, hogy mikor, hogyan érezték magukat, mi az, ami jól esett nekik vagy éppen mi az, ami rosszul érintette őket, hogy mit tanultak egy adott helyzetben önmagukról és másokról. A célok kitűzéséhez, az életpálya építéséhez, nagyon fontos, hogy a gyermek tudja, mi az, ami számára megfelelő, amit képességeinek tudatában képes megvalósítani. A pozitív jövő megvalósításához a gyermeknek bele kell kapaszkodnia azon képességeibe, amelyek kellő odafigyeléssel és energia befektetéssel fejleszthetők, amennyiben eléggé elszántak.

Pályaválasztással kapcsolatos ismeretek bővítése

Nyitott tanodai program keretében a 24 hónap alatt 4 alkalommal 1 órában tájékoztató rendezvényt szervezünk a bevont gyerekek és szülők számára. Terveink szerint a rendezvényen különböző szakmák képviseltetik magukat, akik beszélnek foglalkozásuk szépségeiről, nehézségeiről, hogy kinek ajánlják és miért, milyen tárgyi és személyi feltételek szükségesek ahhoz, hogy valakiből jó szakember legyen. A tanoda program céljaihoz hűúen olyan szakembereket és szakmákat szeretnénk majd bemutatni, amelyek a gyerekek szempontjából reálisak lehetnek, amiben tapasztalataink szerint sikeresek és eredményesek lehetnek. Tervezett területek: ipar, kereskedelem, szociális szféra, növény és állattenyésztés, szabás-varrás, segítő szakmák stb. A rendezvények megszervezése előtt megkérdezzük a gyerekeket és a szülőket is, hogy milyen szakmák iránt érdeklődnek, hogy mi az, amire kíváncsiak lennének. A rendezvények keretében audiovizuális formában szeretnék bemutatni, hogy mi az, amit érdemes tudni a munkavállalásról, munkakeresésről, milyen dokumentumok szükségesek, valamint, hogy a jövőben várhatóan milyen szakmák lesznek keresettek.

Középfokú (elsősorban érettségit adó) és felsőfokú oktatási intézmények, roma szakkollégiumok, lehetséges foglalkoztatók látogatása, velük való kapcsolatfelvétel

Azt tervezzük, hogy a középfokú intézmények nyílt napjain veszünk részt, amennyiben ez megoldható. Tervezzük, hogy meglátogatjuk azokat a főbb intézményeket, amelyek relevánsak lehetnek a gyerekek számára a továbbtanulás szempontjából. Tervezzük, hogy tájékoztató keretében meghívjuk azon középfokú intézmények képviselőit, ahol a gyerekek várhatóan tovább fognak tanulni.

Szerepmodellek bemutatása, bevonása

A gyermekek számára olyan személyeket hívunk meg (sportolók, művészek, tudósok stb.), akik pozitív mintát mutatnak a gyerekek számára, akikre példaként tekinthetnek. Fontos számunkra, hogy megkérdezzük a gyerekeket is arról, hogy ki az, akivel szívesen találkoznának. 2014 márciusától az alapítványunk nagykövetei a világhírű Rippel fivérek. Kevesen tudják róluk, hogy hátrányos helyzetből jutottak el a világhírig, sokat dolgoztak azért, hogy sikeresek legyenek. Az ő támogatásukkal, példamutatásukkal próbáljuk évek óta integrálni a fiatalokat, elérni célunkat, hogy többek között mozgásművészeten keresztül is alternatívát kínáljunk a fiataloknak életvezetésükhöz. Terveink között szerepel, hogy nem csak szakmák képviselőit, de anyukákat, apukákat, nagyszülőket, nagynéninket is meghívunk, akik a saját életükön keresztül beszélnek szerepeikről a családban. Szeretnék, ha a modellek 34 különböző korosztályokból kerülnének ki, hogy egyaránt lássanak kortársakat, fiatal felnőtteket és idősebbeket is. A gyerekek a rendezvények keretében interjút készíthetnek a referenciaszemélyekkel. A szerepmodellek bemutatását más tevékenységeink során is tervezzük megvalósítani többek között szituációs feladatokon keresztül, a tanoda minden megvalósítójától is azt várjuk, hogy jelenlétével pozitív mintául szolgáljon, de ezt várjuk minden olyan felnőttől, akik valamilyen formában részt fognak venni a tanoda életében. Szerepmodellek bemutatása, bevonása alaptevékenység keretében rendezvényeket szervezünk 4 alkalommal 20 fő számára.

Pályaorientációt, karriertervezést segítő partnerekkel, munkaerő-piaci szereplőkkel szervezett programok

Pályaorientációt, karriertervezést segítő partnerekkel, munkaerő-piaci szereplőkkel szervezett programok keretében rendezvényt szervezünk. A rendezvényre karrier tanácsadót hívunk és konzultációs lehetőséget is biztosítunk. A gyerekek megismerhetik az NFSZ tevékenységeit.

Szülők és tanulók tájékoztatása

Rendezvényi keretek között 4 alkalommal 2 órában szülői fórumot szervezünk a fordulópontokat megelőző időszakban. A tanulókkal egyéni célkitűzéseikbe eső intézményekről bővebb információk beszerzése, az intézmények képviselőinek meghívása, segítségük igénybe vétele a felkészítéshez. A rendezvényen kívül folyamatosan tájékoztatjuk őket a projekt holnapján az aktuális információkról.

Szabadidős tevékenységek (egészségnap, sportnap, művészeti alkotások stb.)

A bevont gyerekek családjának anyagi háttere okán, ritkán vagy egyáltalán nem jutnak hozzá, hogy különböző szabadidős programokon vegyenek részt, a tanoda ezt az űrt kívánja betölteni programjaival, bízunk benne, hogy a gyerekek és minden résztvevő élvezni fogja a programokat. Szabadidős programjaink által közvetve is szeretnénk majd támogatni a gyerekek tanulmányi előrehaladását. 8 alkalommal egészséges életmóddal, táplálkozással, egészségnap és galéria jellegű rendezvények, szabadidős tevékenységek keretében szeretnénk kompenzálni a szociális hátrányokkal küzdő gyerekeket.

Szabadidős tevékenységek (hagyományőrzés)

Szabadidős tevékenységek keretében 2 alkalommal hagyományőrzéssel kapcsolatos szabadidős programot szeretnénk megvalósítani. A megvalósításra külön költséget nem terveztünk, a megvalósítás árát a szakmai megvalósítók bérébe kalkuláltuk bele.

Szabadidős tevékenységek – kirándulás

Városhatáron kívüli szabadidős programot, kirándulást tervezünk két alkalommal, egy alkalommal pedig a járásban zárt tanodai programot a bevont tanulók számára. Úgy gondoljuk, hogy a gyerekek számára a városhatáron kívül szerzett élmények olyan új impulzusokat adnak, amely által jobban megszeretik a tanoda közösségét és összetartóbbak lesznek. Szabadidős tevékenységet három alkalommal szervezünk település határon túl, 20 fő számára 4 órában

Kapcsolatfelvétel más tanodákkal (jó gyakorlat megosztása, kerekasztal, workshop, hospitáció)

Kapcsolattartás, együttműködés a tanoda programot megvalósított/megvalósító szervezetekkel (pl. tanodák közötti szakmai műhelyek szervezése, bevált gyakorlatok megosztása, konferencia szervezése) – a projekt megvalósításának ideje alatt legalább két különböző tanodával való dokumentált együttműködés) A kapcsolatfelvételt összesen 4 alkalommal 10 fő számára 4 órában workshopot, szakmai műhelyt, konferencia, jó gyakorlat megosztása (konzultáció) rendezvények keretében szeretnék megvalósítani. A szakmai megvalósítók közül 3-an hospitálni fognak 1 alkalommal 2 órába. Fontos számunkra, hogy megoszthassuk tapasztalatainkat mást tanodával, hogy képet kapjunk arról, hogy a többi tanodának milyen meglátásai vannak, a felmerülő problémákat hogyan oldják meg stb.

Képzés a megvalósítóknak

A tanoda programban résztvevő pedagógusok, további szakmai megvalósítók személyiségének karbantartása, ennek érdekében felkészítésük és szupervízióban, tréningeken, képzésekben való részvételük biztosítása. Célunk az volt, hogy olyan akkreditált képzéseken vegyünk részt, amelyek szorosan kapcsolódnak a tanoda projekthez, hogy a tanultakat már egyből alkalmazni tudjuk a gyakorlatban. A projekt során konfliktus kezelési ismeretek (30 óra) és tanulási és magatartási problémák hatékony kezelése (30 óra) tréningen szeretnénk részt venni.

Megszakítás